1- انتخاب عنوان توسط دانشجو، سپس عنوان پایان نامه انتخاب شده حتما به رویت اساتید راهنما و مشاور برسد ، تا دانشجو راهنمایی شود و اشکالات موضوع هم از نظر ترکیب بندی جملات و هم از نظر مفهوم کلی برطرف گردد .

2- دانشجو موظف است کلمات کلیدی عنوان را با راهنمایی اساتید مذکور در سایت Irandoc جستجو نمایند . ( آدرس وب سایت www.irandoc.ac.ir )

3- کلماتی را که در سایت Irandoc جستجو نموده ، پرینت گرفته شود

4- پرینت به رویت یکی از اساتید ( مدیر گروه ، یا راهنما یا مشاور ) رسیده  تا در صورت تایید ،پرینت را امضاء نمایند. 

تذکر:مرحله چهارم طی جلسه گروه به تصویب و تایید نهایی خواهد رسید.

موفق باشید.